Pravidla ochrany a zpracování osobních údajů

dle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES

Tato pravidla pro ochranu a zpracování osobních údajů (dále jen „Pravidla“) popisují, které osobní údaje klientů, kteří jsou fyzickými osobami, popř. i ostatních zákazníků ve vztahu k fyzickým osobám, jež za ně jednají (dále jen „Subjekt údajů“), jsou zpracovávány při činnosti společnosti Technologické inovační centrum s.r.o., IČ: 26963574, se sídlem Zlín, Vavrečkova 5262, PSČ: 760 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 48562 (dále jen „Správce“).

Tato Pravidla stanovují druhy osobních údajů, které shromažďujeme a zpracováváme, když využíváte našich služeb, a také způsob, jakým jsou Vaše osobní údaje používány, sdíleny a chráněny. Najdete zde i vysvětlení možností, které ve vztahu k Vašim osobním údajům máte k dispozici, a jak nás můžete kontaktovat. Tímto Vás tedy níže informujeme o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech v souladu s čl. 12 Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále též jen „GDPR“).

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

ZPRACOVATELÉ A PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce je oprávněn předat osobní údaje subjektům, se kterými uzavřel smlouvu o zpracování osobních údajů a kteří budou pro Správce zpracovávat osobní údaje jako jeho zpracovatelé a současně můžou být osobní údaje Subjektu údajů dále předávány následujícím příjemcům/kategoriím příjemců:

- dodavatelé Správce,
- zákazníci,
- zaměstnanci Správce,
- osoby v jiném smluvním vztahu ke Správci (např. poskytovatelé marketingových a reklamních služeb, auditoři, bezpečnostní agentura, hodnotitelé podnikatelských záměrů),
- finanční instituce a pojišťovny,
- státní orgány v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními předpisy (např. Zlínský kraj, kontrolní orgány).

KATEGORIE ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce je oprávněn zpracovávat zejména následující osobní údaje Subjektu údajů:

- adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci Subjektu údajů (např. jméno, příjmení, titul, datum narození, příp. rodné číslo, adresa trvalého pobytu, adresa provozovny, doručovací adresa, IČ, DIČ) a údaje umožňující kontakt se Subjektem údajů (např. číslo telefonu, číslo faxu, e-mailová adresa, kontaktní adresa, a jiné obdobné informace),
- popisné údaje (např. bankovní spojení, platební informace či informace o kreditní kartě, historie objednávek),
- obrázky, fotografie a videa,
- přihlašovací informace k účtu, včetně jména, pod kterým na internetu Subjekt údajů vystupuje hesla a jedinečného uživatelského ID,
- údaje poskytnuté nad rámec příslušných zákonů zpracovávané v rámci uděleného souhlasu ze strany Subjektu údajů (např. použití osobních údajů za účelem personálních řízení, použití osobních údajů za účelem propagace a podobně),
- osobní nastavení (preference) včetně nastavení v oblasti marketingu a používání cookies ze strany Subjektu údajů,
- další údaje nezbytné pro plnění smlouvy,
- další osobní údaje, které Subjekt údajů Správci poskytl.

ÚČELY A PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce zpracovává osobní údaje Subjektu údajů pro účely:

a) plnění smlouvy, a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
b) dodržení právní povinnosti Správce stanovené obecně závazným právním předpisem, a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR (např. povinnost Správce uchovávat účetní a daňové doklady, povinnosti Správce spojené s poskytnutými dotacemi, aj.),
c) určení, výkonu nebo obhajobu právních nároků Správce, a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR (např. informování poskytovatele dotací o účasti Subjektů údajů na akcích),
d) zasílání obchodních sdělení, a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR z důvodu existence oprávněného zájmu Správce spočívajícího v přímém marketingu,
e) další marketingové účely Správce spojené s nabídkou výrobků a služeb; zasílání informací o pořádaných akcích, poskytovaných službách a jiných aktivitách (např. formou zasílání newsletterů, telemarketing); kontaktování za účelem průzkumů trhu a za účelem marketingových výzkumů; kontaktování za účelem přání k Vánocům a Velikonocům nebo jiným svátkům a zasílání slevových poukazů, apod., a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje budou zpracovávány pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelu jejich zpracování. S ohledem na výše uvedené:

- k účelu podle písm. a) výše budou osobní údaje zpracovávány do zániku závazků ze smlouvy (tím není dotčena možnost Správce tyto osobní údaje následně dále zpracovávat - v nezbytném rozsahu k účelu dle písm. b), c), d) a/nebo e) výše,
- k účelu podle písm. b) výše budou osobní údaje zpracovávány po dobu trvání příslušné právní povinnosti Správce,
- k účelu podle písm. c) výše budou osobní údaje zpracovávány do uplynutí 4. kalendářního roku následujícího po skončení záruční doby podle smlouvy (pokud byla ve smlouvě sjednána záruka za jakost), nejméně však do uplynutí 5. kalendářního roku následujícího po zániku závazků ze smlouvy,
- v případě zahájení a trvání soudního, správního nebo jiného řízení, ve kterém jsou řešeny práva či povinnosti Správce ve vztahu k příslušnému Subjektu údajů, neskončí doba zpracování osobních údajů k účelu podle písm. c) výše před skončením takového řízení,
- k účelu zasílání obchodních sdělení podle písm. d) výše budou osobní údaje zpracovávány do doby, než Subjekt údajů vyjádří svůj nesouhlas s takovým zpracováním,
- k účelům podle písm. e) výše budou osobní údaje zpracovávány po dobu, na niž Subjekt údajů udělil Správci souhlas dle samostatně odsouhlaseného souhlasu se zpracováním osobních údajů. Subjekt údajů v tomto případě bere na vědomí, že před uplynutím této doby ho může Správce kontaktovat za účelem obnovení jeho souhlasu.

Nejpozději do konce kalendářního čtvrtletí následujícího po uplynutí doby zpracování výše budou příslušné osobní údaje, u kterých pominul účel jejich zpracování, zlikvidovány (skartací nebo jiným způsobem, který zajistí, že se s osobními údaji nebudou moci seznámit neoprávněné osoby) či anonymizovány.

ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracování osobních údajů provádí Správce. Zpracování je prováděno v sídle Správce jednotlivými pověřenými zaměstnanci Správce, příp. Zpracovateli. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě, za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal Správce technická a organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo Subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

Automatizované individuální rozhodování ani profilování na základě poskytnutých údajů prováděno nebude. Osobní údaje Subjektů údajů mohou být předávány do třetích zemí (tj. zemí mimo EU a EHP). Správce je oprávněn poskytnout osobní údaje Subjektů údajů získané v souladu s těmito pravidly rovněž příslušným příjemcům/kategoriím příjemců se sídlem mimo EU a EHP. Pro případ přenosu osobních údajů do třetích zemí jsou Správcem údajů využívány dostatečné mechanismy pro jejich ochranu, k nimž patří zejména analýza odpovídající ochrany třetí země, uzavření standardní smluvní doložky o ochraně osobních údajů schválené Evropskou komisí, eventuálně i prověření certifikace ,,Privacy Shield“, jestliže se jedná o cílového příjemce se sídlem v USA (více informací o této certifikaci je dostupných pod následujícím odkazem: https://www.privacyshield.gov/list).

V případě poskytování osobních údajů Subjektů údajů třetímu subjektu se sídlem mimo EU a EHP postupuje Správce v následujících krocích:

• interní kontrola existence rozhodnutí Evropské komise o odpovídající právní ochraně dle článku 45 GDPR: Správce předává osobní údaje Subjektů údajů příjemcům údajů v třetích zemích, u nichž Evropská komise provedla test, zda disponují odpovídající úrovní ochrany osobních údajů (tzv. Rozhodnutí o odpovídající ochraně). K těmto zemím patří k okamžiku zveřejnění těchto pravidel ochrany a zpracování osobních údajů následující: Andorra, Argentina, Kanada, Faerské ostrovy, Guernsey, Izrael, Švýcarsko, Jersey, Nový Zéland, Uruguay, Ostrov Man, Japonsko a Spojené státy americké (omezeno na tzv. ,,Privacy Shield“). Bližší informace o Rozhodnutí Evropské komise jsou přístupné pod tímto odkazem: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_cs.

• kontrola certifikace typu opatření, které Evropská komise schválila pro podporu odpovídající ochrany poskytování osobních údajů: Správce předává osobní údaje Subjektů údajů příjemcům  údajů v třetích zemích, u nichž Evropská komise neprovedla test, zda disponují odpovídající úrovní ochrany osobních údajů (tzv. Rozhodnutí o odpovídající ochraně). Pro dodržení předpisů na ochranu osobních údajů užívá správce mechanismy pro datový přenos, schválené Evropskou komisí (Evropskou Komisí schválenou standardní smluvní doložku o ochraně osobních údajů, jež je dostupná na adrese: https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:039:0005:0018:CS:PDF, https://eurlex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004D0915&from=CS). Je-li to třeba, prověřuje Správce u konkrétního příjemce rovněž existenci závazných interních předpisů pro ochranu osobních údajů (závazné interní předpisy pro ochranu osobních údajů představují dle článku 47 GDPR Evropskou komisí schválený ochranný mechanismus pro zajištění přiměřenosti předávání osobních údajů).

INFORMACE POSKYTOVANÉ SUBJEKTŮM ÚDAJŮ DLE GDPR

V souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají Subjekty údajů řadu práv, včetně práva požadovat od Správce:

- přístup ke svým osobním údajům (za podmínek čl. 15 GDPR),
- opravu nebo výmaz osobních údajů (za podmínek čl. 16 nebo čl. 17 GDPR),
- omezení zpracování osobních údajů (za podmínek čl. 18 GDPR),
- vznést námitku proti zpracování osobních údajů (za podmínek čl. 21 GDPR),
- právo na přenositelnost osobních údajů (za podmínek čl. 20 GDPR),
- právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů a to písemně nebo elektronicky na adresu nebo email Správce uvedený v těchto Pravidlech.

Zjistí-li nebo domnívá-li se Subjekt údajů, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Subjektu údajů nebo v rozporu s právními předpisy, má právo obrátit se na Správce s žádostí o vysvětlení a/nebo zjednání nápravy. Žádost je třeba podat písemně zasláním dopisu či e-mailu na kontaktní údaje Správce: gdpr@ticzlin.cz.

Jestliže bude žádost Subjektu údajů shledána oprávněnou, Správce neprodleně odstraní závadný stav. Tím není dotčena možnost Subjektu údajů obrátit se přímo na dozorový úřad, Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, +420 234 665 555, www.uoou.cz.

ZÁVĚR

Správce si vyhrazuje právo jakkoliv a kdykoliv měnit pravidla pro ochranu a zpracování osobních údajů, přičemž aktuální stav bude vždy umístněn na následujících webových stránkách provozovaných Správcem: www.zlin.help; www.inovacnipodnikani.cz; www.katalogfiremzk.cz, www.otevreneinovace.cz; www.mujprvnimilion.cz; www.inovacnifirma.cz; www.zk-inovace.cz; www.inkubatorzlin.cz, www.zlin.tech a www.gumference.cz.