Podmínky užívání webové aplikace ZLINHELP

obchodní společnosti

Technologické inovační centrum s.r.o.

IČO: 269 63 574

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 48562

(dále též jen „provozovatel“)

pro zákazníky

1.1

Tyto podmínky užívání upravují práva a povinnosti osob, které prostřednictvím webové aplikace ZLINHELP dostupné na internetové adrese www.zlin.help (dále též jen „Aplikace“) poptávají inzerované zboží / služby (dále též jen „Podmínky užívání“).

1.2

Aplikace je webovou aplikací, jejímž prostřednictvím jsou veřejnosti nabízeny zboží / služby, které ze své podstaty přímo nebo zprostředkovaně souvisí s činností v boji proti šíření nákazy koronaviru (COVID-19), jakož i se zmírněním zdravotních / sociálních / hospodářských důsledku šíření této nákazy (dále též jen „Produkt“).

1.3

Aplikace slouží výhradně jako komunikační kanál pro inzerci Produktů ze strany jejich výrobců / poskytovatelů (dále též jen „uživatel“) a ke zprostředkování objednávek Produktů ze strany veřejnosti (dále též jen „zákazník“). Provozovatel je subjektem, který zajišťuje pouze technické řešení inzerce a zprostředkování objednávek Produktu.

1.4

V situaci, kdy zákazník provede v Aplikaci objednávku Produktu, nedochází ke vzniku smluvního vztahu mezi zákazníkem a provozovatelem, nýbrž ke vzniku přímého smluvního vztahu mezi zákazníkem a uživatelem. Provozovatel tak není žádným způsobem odpovědný za kvalitu Produktu a další náležitostí plnění, které jsou s dodáním Produktu spojeny. Veškeré případné nároky z titulu vadného plnění tak musejí být zákazníkem uplatněny přímo ve vztahu k uživateli.

1.5

Užívání Aplikace zákazníkem je bezplatné. S užíváním Aplikace nejsou spojeny žádné poplatky a poskytovateli tak nenáleží nárok na finanční plnění ze strany zákazníka. To však nevylučuje právo poskytovatele dožadovat se po zákazníkovi náhrady škody, kterou zákazník poskytovateli způsobí svým zaviněným jednáním při užívání Aplikace.

1.6

Zákazník je povinen při užívání Aplikace dodržovat platné právní předpisy a jednat výhradně způsobem, který bude předcházet vzniku škod na straně poskytovatele, uživatele, jakož i dalších osob. Pokud poskytovateli vznikne škoda způsobená zaviněným jednáním ze strany zákazníka, je zákazník povinen poskytovateli tuto škodu nahradit.

1.7

Zákazník je dále povinen strpět případné technické výpadky Aplikace. Za jakékoliv potíže s užíváním Aplikace spojené nenese poskytovatel odpovědnost a zákazníkovi v takovém případě nenáleží nárok na náhradu škody ze strany poskytovatele.

1.8

Zákazník výslovně souhlasí s tím, že poskytovatel je oprávněn shromažďovat informace o provedených objednávkách Produktu, to však výhradně za účelem provádění kontroly plnění uživatelem garantovaných podmínek dodání Produktu ve vztahu k zákazníkovi. Informace dle předchozí věty je poskytovatel dále oprávněn předat v anonymizované podobě také svým společníkům (tj. Zlínskému kraji a Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně). Vždy je však poskytovatel zavázán dodržovat zásady ochrany osobních údajů v souladu s bodem 1.10 Podmínek užívání.

1.9

Poskytovatel v rámci své činnosti provádí předchozí i následnou selekci Produktů, které nesplňují závazné podmínky inzerce v rámci Aplikace. Nelze však vyloučit, že se v Aplikaci objeví také Produkty, které budou jejich dodavatelé následně dodávat v rozporu se závaznými podmínkami inzerce. Pro takový případ je každý zákazník oprávněn se obrátit na emailovou adresu poskytovatele info@zlin.help s žádostí o prověření konkrétního případu dodávky Produktu. Za tímto účelem je zákazník povinen poskytnout poskytovateli nezbytnou součinnost. V případě zjištění pochybení bude uživatel poskytovatelem vyzván ke zjednání nápravy, a to pod hrozbou možností odstranění Produktu z Aplikace.

1.10

Zákazník užíváním Aplikace výslovně uděluje poskytovateli souhlas se zpracováním osobních údajů, a to v rozsahu a za podmínek upravených v Pravidlech ochrany a zpracování osobních údajů, jejichž znění je uživateli nepřetržitě dostupné na internetové adrese www.inkubatorzlin.cz. Pro zobrazení Pravidel ochrany a zpracování osobních údajů je možné využít také následujícího hypertextového odkazu.

1.11

Stane-li se kterékoliv z ustanovení těchto Podmínek užívání neplatným či neúčinným, není tím dotčena platnost či účinnost ostatních ustanovení Podmínek užívání.

1.12

Znění Podmínek užívání je oprávněn poskytovatel jednostranně měnit či doplňovat. Tím však nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá za dobu účinnosti předchozího znění podmínek užívání.

1.13

Tyto Podmínky užívání nabývají platnosti a účinnosti dne 14. března 2020.